Управен одбор

Управниот одбор го сочинуваат 11 членови вклучувајќи го и Претседателот на Здружението, кој е и Претседател на УО. Мандатот на членовите на УО трае 4 години со право на уште еден избор. На првата седница УО од своите редови избира потпретседател на Здружението и Секретар кој не е член на УО. Работата на УО е преку седници кои ги свикува Претседателот на Здружението, по сопствена иницијатива или по иницијатива на најмалку 5 членови од УО. Иницијатива за свикување седница може да поднесат и НО, комисија, подружница, или најмалку 20 члена на Здружението.

Управниот одбор на седниците може да работи ако се присутни повеќе од половината членови. Одлуките и заклучоците се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови.

УО ги има следните овластувања:

  • Ги подготвува седниците на Собранието и ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието.
  • Предлага измени и дополнувања на Статутот; Донесува стратешки план за работа на Здружението и други општи акти; Донесува деловник за својата работа и за работата на комисиите.
  • Дава насоки за стручно усовршување на судската администрација. Формира комисии од постојан или привремен карактер за остварување на целите и задачите на Здружението. Одлучува за соработка и зачленување во други сродни организации.
  • Подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа и донесува одлука за формирање стручна служба и врши контрола врз нејзината работа.
Активни членови на Управен одбор
Соња ГруевскаВрховен суд
Теодора АндреевскаАпелационен суд Битола
Мери ИвановскаОсновен суд Скопје 1
Александра КотескиОсновен суд Скопје 2
Основен суд Кавадарци
Борче МирческиОсновен суд Охрид
Владо ЈаневОсновен суд Струмица
Дарко ЛазаревскиОсновен суд Куманово
Димитар ЖоглевОсновен суд Битола
Сузана ВарналиеваОсновен суд Велес