Надзорен одбор

Надзорниот одбор е составен од пет члена кои не можат да бидат членови на Управниот одбор. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири години со право на уште еден избор. Тие од своите редови избираат Претседател со мандат од четири години. Надзорниот одбор е должен најмалку еднаш годишно да изврши контрола на материјалното и финансиското работење на Здружението, а извештајот за својата работа го доставува до Собранието.

Активни членови на Надзорен одбор

Лепа Донева – Основен суд Штип

Марта Спасовска – Основен суд Гевгелија

Стевица Саркоски – Основен суд Тетово