Контакт

ЗДРУЖЕНИЕ НА СУДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врховен суд на РМ
1000 Скопје, Р.С.Македонија

e-mail: sudskasluzba@gmail.com

Сашо Темелкоски
Претседател на ЗСА
stemelkoski@gmail.com