Учество во активност за следење на реформите во правосудството

На ден 03.09.2019 година, по покана на Институтот за европска политика (ЕПИ)-Скопје, Претседателот на Здружението на судска администрација, Сашо Темелкоски, учествуваше  во фокус група  за комплетирање на план за мониторинг  и оценување на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година .

       Планот е дел од проект „Партнерство Јустиција. Враќање на довербата на граѓаните.“ кој го спроведува Институтот за европска политика (ЕПИ) во партнерство со асоцијацијата ЗЕНИТ

Судови во Република Северна Македонија