Стартуваше новиот веб сајт на здружението

На ден 16.05.2011 година е оформена и функционира конечната верзија на веб страницата на Здружението на судска администрација на Република Македонија која беше финансиски подржана од УСАИД – ЈРИП.

Новата интерактивна веб страница на ЗСА ќе допринесе во насока на транспарентноста во работата на Здружението и ќе им даде можност да се следат современите текови и информатичко општество.

Судови во Република Северна Македонија