Линкови

 • Министерство за правда- www.justice.gov.mk
 • Судови во РМ (Врховен, Управен, Апелациони и основни судови) – www.vsrm.mk
 • Устaвен суд- www.ustavensud.mk
 • Врховен суд на РМwww.vrhoven.sud.mk
 • Jaвно обвинителство на РМ-www.jorm.org.mk
 • Академија за обука на судии и обвинители- www.jpacademy.gov.mk
 • Судски Совет на РМ- www.ssrm.mk
 • Секретаријат за европски прашања- www.sep.gov.mk
 • Здружение на судии на РМ- www.mja.org.mk
 • Здружение на правници на РМ- www.mla.org.mk
 • Здружение на млади правници на РМ – www.mla.org.mk
 • Донатори (УСАИД, ЕУ, ОБСЕ, Светска Банка, агенции на ООН и др.)
 • Комори (КИРМ, АКРМ, НКРМ)
 • Медиуми
 • Други домашни и меѓународни здруженија и институции (Меѓународното здружение на судска администрација: iaca.ws)