Барање за исплата на Јубилејни награди

До Судски совет на Република Северна Македонија, Претседател Весна Дамева Улица „Македонија“ број 5, 1000, Скопје Е-маил: contact@ssrm.mk Предмет: Барање за исплата на јубилејни награди согласно Општиот колективен договор за јавниот сектор, склучен на ден 18.07.2023 година (Службен весник на РСМ, бр.154 од 20.07.2023 година) Почитувани, Во Општиот колективен договор за јавниот сектор, склучен на […]

Известување за остварена средба со Претседателката на Судскиот совет

ЗСА.бр.8/24 04.03.2024 година Охрид Почитувани, Преку овој допис Ве известувам дека на ден 23.02.2024 година, претставници на ЗСА остварија средба со претседателката на Судски совет на Република Северна Македонија, Весна Дамева. На средбата од страна на Здружението беше присутен Борче Мирчески, како претседател на Здружението и  членот на Управниот одбор на ЗСА, Тина Божиноска. На […]

За судиите и функционерите повиски плати, а за судската администриција ниту денар – вработените во судовите најавиja протести за повисоки плати

За судиите и функционерите повиски плати, а за судската администриција ниту денар – вработените во судовите најави протести за повисоки плати

СООПШТЕНИЕ  ДО  МЕДИУМИТЕ

С к о п ј е , 09. 06. 2023 година Со донесувањето на одлуката на Уставниот суд и зголемувањето на платите на функционерите во Република Северна Македонија , вклучително  и зголемувањето на платите на судиите , разликата на платите  помеѓу вработените во  судската  служба и платите на судиите е на досега највисоко ниво. Истовремено […]

Реакција на ЗСА

Почитуван Претседател и  членови на Судскиот буџетски совет,  По добиените реакции од своите членови, Здружението на судска администрација на РСМ  го пренесува до Вас отвореното незадоволство на вработените во судската служба од Одлуката за исплата на додатоци за плата за месец декември 2022 година со која вкупниот износ на обезбедени средства е во висина од […]

Повик за пријавување на кандидати за претседател на ЗСА

Почитувани членови на ЗСА, Здружението на судска администрација на РСМ треба да одржи вонредно собрание за избор на претседател на Здружението. Се повикуваат сите заинтересирани членови, своите пријави да ги достават во рок од 15 дена сметано од денот на овој повик објавен на веб страната на ЗСА – zsa.mk. Сите предлози ќе бидат доставени […]

Известување

Почитувани, Денес е денот кога судовите во РСМ ќе останат без поголем број на судии а тие судиски места во блиска иднина нема да бидат пополнети. Здружението на судска администрација како професионално здружение на вработените во судската служба на судовите, реагира на односот на надлежните државни органи кои во минута до дванаесет се обидоа да […]

Совет за отворено судство

На ден 30.03.2022 година во Врховниот суд на РСМ е потпишана Декларација за основање на Совет за отворено судство каде беше покането и во иднина ќе учествува и ЗСА. Во Советот ќе членуваат Претседателот и претставници на Врховниот суд, Претседателите на Вишиот Управен суд, Апелационен суд Битола и Основниот кривичен суд Скопје, Претставник на Судскиот […]