Барање за исплата на Јубилејни награди

До Судски совет на Република Северна Македонија, Претседател Весна Дамева Улица „Македонија“ број 5, 1000, Скопје Е-маил: contact@ssrm.mk Предмет: Барање за исплата на јубилејни награди согласно Општиот колективен договор за јавниот сектор, склучен на ден 18.07.2023 година (Службен весник на РСМ, бр.154 од 20.07.2023 година) Почитувани, Во Општиот колективен договор за јавниот сектор, склучен на […]

Известување за остварена средба со Претседателката на Судскиот совет

ЗСА.бр.8/24 04.03.2024 година Охрид Почитувани, Преку овој допис Ве известувам дека на ден 23.02.2024 година, претставници на ЗСА остварија средба со претседателката на Судски совет на Република Северна Македонија, Весна Дамева. На средбата од страна на Здружението беше присутен Борче Мирчески, како претседател на Здружението и  членот на Управниот одбор на ЗСА, Тина Божиноска. На […]